fbpx
Waarom zit Pepijn op de wc?
terugspoelen
Hij kreeg van ons een sample van Page.
vooruitspoelen
Lees nu gauw de Case van Page Vochtig.
Bekijk project
Wat drinkt Ryanne tijdens de yoga?
terugspoelen
Innocent sapje dat ze van ons kreeg in de supermarkt
Bekijk project
Wil jij weten wat Tim staat te kokerellen?
terugspoelen
Hij heeft Santa Maria geproefd in een van onze foodtrucks.
vooruitspoelen
Sindsdien kan hij niet kiezen welk recept hij moet nemen.
Bekijk project

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden J.u.i.c.e. Promotions

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam, De Ruyterkade 5, 1000 CW AMSTERDAM,
020-5314000, Kvk nummer 37108923, BTW nummer NL8179.69.160B01.

Inhoud:

Algemeen
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbieding
Artikel 4: Tarieven
Artikel 5: Facturering en betaling
Artikel 6: Wijzigingen omtrent actiedagen
Artikel 7: Ontoelaatbare discriminatie
Artikel 8: Concurrentiebeding
Artikel 9: Werknemers/verzekeringen
Artikel 10: Opschorting en ontbinding, weigering
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14: Retentierecht
Artikel 15: Overdracht
Artikel 16: Meer partijen
Artikel 17: Aflevering actiemateriaal
Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

Algemeen

Onder JP wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
J.u.i.c.e. Promotions B.V. gevestigd en kantoor houdende aan de Kabelweg 32, 1014 BB te AMSTERDAM

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen: Flexwerker (m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van JP werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers. Opdrachtgever: ieder natuurlijk- of rechtpersoon, die een project door JP laat uitvoeren of die door tussen- komst van JP en flexwerker(m/v) inhuurt.
Offerte: Schriftelijk, zakelijk aanbod waarmee JP tot “zaken doen” hoopt te komen met een potentiële opdrachtgever.
Projectprijs: de tussen JP en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het project.
Opdrachtbevestiging (projectovereenkomst): een door JP verzonden opdrachtbevestiging aan hun opdrachtgever waarop
aangegeven wordt, welke afspraken er zijn gemaakt. Een getekende opdrachtbevestiging door de opdrachtgever is bindend.
Werkzaamheden: verrichten van verkoop ondersteunende activiteiten, merchandising, verkoopacties en -rondes,
demonstraties, promoties en etaleerwerkzaamheden.
Fieldmarketing: is een vorm van dienstverlening met als uitgangspunt het verbeteren van de prestatie, de promotie, de verkrijgbaarheid en de verkoop van producten en diensten. Deze vorm van dienstverlening speelt zich overal af, waar producten of diensten worden aangeboden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JP en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van JP zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met JP komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds JP een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en tijdig, d.w.z. uiterlijk 10 werkdagen (zie artikel 4.6) voor de aanvangs-instructiedatum, aan JP geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet
schriftelijk door JP zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door JP zijn bevestigd.
3.2 Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door JP afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 JP is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde
(leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vereengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in het beginsel door JP bepaald. JP heeft het recht om indien dat door JP noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.
3.4 Indien mondeling en/of telefonisch opdrachten door JP worden geaccepteerd, waaronder mede wordt begrepen wijziging(en) in een bestaande opdracht of de uitvoering daarvan, berust het risico van fouten in de uitvoering als gevolg van (mogelijke) misverstanden omtrent aard en omvang van de opdracht bij opdrachtgever.

Artikel 4: Tarieven

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt JP zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
4.3 Alle door JP gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.
De bijkomende kosten bestaan uit: ” Accounturen: uren gemaakt door JP ontstaan door meerwerkzaamheden i.v.m. zaken zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, herinstrueren, tailormade, rapportage, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale actiekleding en dergelijke, indien niet specifiek in de offerte meegenomen;
“Annuleringskosten, zie artikel 6.1;
“Spoedtoeslag, zie artikel 4.6
4.4 Alle door JP gemaakte “Out-of-Pocket kosten” worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen bestaan uit:
“Entreegelden, indien JP geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de opdrachtgever;
“Parkeerkosten, gemaakt door de flexwerker(s) (m/v) tijdens de actie en/of instructie;
“Pontgelden, indien de locatie beter (of slechts) bereikbaar is door gebruik te maken van een veerboot;
“Noodzakelijk in te zetten koerier- en/of transportkosten;
“Palletopslag bij koerier- en/of transportbedrijf en/of bij JP;
“Inslag/uitslag per pallet (innemen/uitnemen van materiaal bij het magazijn);
“Sorteren materialen indien dit als bulk wordt aangeleverd;
“Vernietigen van overgebleven actiemateriaal;
“Portikosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale actiekleding;
“Verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen;
“Noodzakelijk aan te schaffen materialen voor de actie;
“Wasserij of stomerijkosten van speciale actiekleding van de opdrachtgever;
“Overboekingkosten bank;
“Noodzakelijke hotelovernachtingen voor de flexwerker(s) (m/v)”.
4.5 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per flexwerker (m/v) van JP in de projectprijs (door)berekend.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van JP binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door JP aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de opdrachtgever zich niet houd aan de hierboven gestelde betalingstermijn brengt JP de wettelijk vastgestelde rente in rekening.
5.2 Reclames omtrent de door JP uitgebrachte facturen dienen, binnen tien dagen na factuurdatum bij JP te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
5.3 Indien de opdrachtgever onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, is deze te allen tijde verplicht dat deel wat wel correct is, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
5.4 JP heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een
voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door JP aangegeven rekening voldaan te zijn.
5.5 JP heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in z’n geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur, zie artikel 6.1.
5.6 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.
5.7 Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan JP verschuldigd is in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.
5.8 Ingeval van incasso van een factuur is JP gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
5.9 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigingen omtrent actiedagen

6.1 Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de actiedagen wijzigt, is hij aan JP verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door JP gemaakte kosten, onverminderd het recht van JP om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende opdrachtbevestiging en luidt als volgt: ” Op de aanvangs-/instructiedatum van de actie c.q. tijdens de actie 100%; ” Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs- /instructiedatum van de actie 100%; ” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de actie 75%; ” Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de actie 50%; ” Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de actie 10%. Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur,uitgezonderd de officiële feestdagen.
6.2 De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annuleringvan een overeenkomst met JP dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij JP.

Artikel 7: Ontoelaatbare discriminatie

7.1 De in te zetten flexwerkers (m/v) wordt/worden gekozen aan de hand van JP bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare flexwerkers (m/v) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan JP verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. JP is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die JP de werkzaamheden laat uitvoeren.
7.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of ras of welke grond dan ook, zullen niet- functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, door de opdrachtgevers niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door JP worden gehonoreerd.
7.3 JP ziet erop toe dat alle flexwerkers (m/v) er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar flexwerkers (m/v) door de opdrachtgever.

Artikel 8: Concurrentiebeding

8.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan met een flexwerker (m/v) van JP een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal, via JP, 500 werkuren (12 weken fulltime) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht. En slechts dan nadat schriftelijke toestemming van JP is verkregen en
opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 2.500,00 exclusief BTW aan JP heeft voldaan.
8.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 8.1 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en de in artikel 8.1 gestelde 500 werkuren, plus € 2.500,00 werving&selectie fee en € 500,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.

Artikel 9: Werknemers en verzekeringen

9.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door JP ingeschakelde flexwerker (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
9.2 Wordt de onder artikel 9.1 genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de flexwerkers (m/v) van JP en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
9.3 Indien de flexwerker (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 9.1 genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de flexwerker(s) (m/v) is te wijten.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart JP te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
9.5 De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de flexwerker (m/v) van JP en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de flexwerker (m/v) van JP en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van JP zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding, weigering

10.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is JP gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is JP bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
10.2 Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is JP gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
10.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met JP gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer JP aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens JP zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van
betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is JP gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die JP op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
10.4 In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door JP bespaarde kosten.
10.5 In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door JP bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3 is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 10.6
10.6 JP behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
10.7 JP heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van JP te weigeren of te beëindigen. JP heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

Artikel 11: Overmacht

11.1 JP is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van JP onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door JP ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te
leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van JP of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door JP ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
11.2 JP zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft JP het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. JP zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
11.3 Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk
in kennis te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 JP is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van JP of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van JP en/of door deze ingeschakelde derden. JP is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. JP is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van JP of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het
reclame- en/of actiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Actiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van JP bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.
12.2 De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de flexwerker(s) (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. JP aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de flexwerker(s) (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
12.3 Indien één of meerdere flexwerkers (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met JP, dient de opdrachtgever JP daarover onverwijld, althans binnen vier uur na
aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan JP te betalen de aan de flexwerker(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies. JP is niet aansprakelijk voor de geplaatste flexwerker(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van JP bij de selectie van de geplaatste flexwerker(s) (m/v).
12.4 JP is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computer- programmatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
12.5 Onverminderd het vorenstaande aanvaardt JP geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de
betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
12.6 JP draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
12.7 Evenmin is JP aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waar onder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
12.8 De opdrachtgever vrijwaart JP voor alle kosten, schade en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door JP ingeschakelde/ betrokken flexwerker (m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door JP.
12.9 Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de flexwerker (m/v) van JP kan JP niet aansprakelijk worden gesteld. JP zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.
12.10 JP is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die flexwerkers (m/v) van JP hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
12.11 JP is niet aansprakelijk in geval de uitvoering van het contract onderbroken of bemoeilijkt wordt door een defect of ongeval aan de aanhangwagen of aan de trekker of publiciteitswagen. Zij verbindt zich er wel toe om alles in het werk te stellen om zulke situaties te verhelpen.
12.12 Met inachtneming van hetgeen in dit artikel 12 in zijn geheel is bepaald, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
12.13 De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan JP worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
12.14 JP is er niet toe gehouden het contract verder uit te voeren indien een gebeurtenis zich voordoet die, zelfs wanneer zij onvoorzienbaar is, de uitvoering van het contract vertraagt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, vergeleken met de omstandigheden van het ogenblik van het sluiten van het contract. Hiermee wordt o.a. bedoeld : al dan niet verklaarde oorlog, staking, lock-out, politieke, sociale of economische onrust, brand, overstroming, ongeval, overheidsmaatregel, politieverordening, gemeentelijk op provinciaal reglement, onweer , ondercapaciteit,
materiaaltekorten en ieder geval van overmacht. Deze opsomming is niet exhaustief doch louter exemplatief. De opdrachtgever is echter steeds verplicht de prijs van de reeds geleverde prestaties te betalen.
12.15 JP is niet de bewaarder van de affichage en is derhalve niet aansprakelijk voor diefstal, verdwijning, opzettelijke beschadiging door derden of voor schade veroorzaakt door weer en wind.
12.16 JP is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade, of kosten die voortvloeien uit het niet behalen van het vooraf gestelde target wanneer er een actie/campagne word uitgevoerd zonder expliciete toestemming van een gemeente of locatie (zogenaamde hit&run). Wanneer JP en/of een van haar medewerkers een sanctie of beschikking krijgt opgelegd zal deze doorbelast aan de opdrachtgever.
12.17 JP is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan in bruikleen zijnde materialen en/of motorvoertuigen van opdrachtgever zie ook artikel 17.4.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

13.1 JP behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al
hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
13.2 JP is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
13.3 Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JP niet bevoegd de uitvoering van de
werkzaamheden door JP en de door haar ingeschakelde derden/flexwerker (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 14: Retentierecht

JP is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 15: Overdracht

15.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van JP.
15.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks JP onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 16: Meer partijen

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen JP enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

WIL JE OOK EEN SUCCESVOL PROJECT MET ONS STARTEN?

NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

KLIK HIER VOOR PROMOTIEWERK